Splošni pogoji razstavljanja

1. Splošna določila

Prijava je hkrati pogodba in jo izpolni razstavljavec ter potrdi Pomurski sejem d.o.o. Prijava je za razstavljavce pravno zavezujoča in nepreklicna pogodba. Prijavo s pridržki prireditelj ne bo upošteval. Pogoji razstavljanja veljajo za prijavo in pogodbo A in B. Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave in pogodbe. Podatek o razstavnem programu je pogoj za sodelovanje razstavljavca na prireditvi. Razstavljavec sme razstavljati le prijavljene predmete. S podpisom te prijave in pogodbe razstavljavec priznava in sprejema pogoje razstavljanja in dovoljuje, da prireditelj v pogodbi navedene podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih zbirkah, in jih uporablja v namene statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanja ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje in anketiranje ter posreduje podatke o razstavljavcu pogodbenim partnerjem Pomurskega sejma. Podatke lahko prireditelj obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na sejmu ali drugi prireditvi oz. do preklica pisne privolitve, v kolikor veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov. Prireditelj si pridržuje pravico do odločanja o sprejemu razstavljavca ali razstavnih predmetov na prireditev.

2. Dodelitev razstavnega prostora

Na prireditvi lahko razstavljajo domači in tuji razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo temi prireditve. Trgovski zastopniki in uvozniki lahko razstavljajo predmete firm, ki jih zastopajo. O pripustitvi razstavljavca na prireditev in o dodelitvi razstavnega prostora odloča prireditelj, ki razporeja razstavni prostor v najboljšem interesu prireditve. Prireditelj si pridržuje pravico dodeliti do 10 % razstavnega prostora več oz. manj. Najmanjši razstavni prostor, ki ga razstavljavec lahko naroči, je 9 m2 neopremljenega notranjega oz. 10 m2 neopremljenega zunanjega razstavnega prostora. Vsako spremembo dodeljenega razstavnega prostora mora odobriti prireditelj. Prireditelj lahko premesti ali zapre tudi vhode in izhode hal in, če je potrebno, lahko opravi druge spremembe glede razstavnega prostora. O teh ukrepih odloča prireditelj v interesu prireditve. Če prireditelj iz kakršnegakoli razloga ne more dati razstavljavcu na razpolago že dodeljenega razstavnega prostora, ima razstavljavec pravico do vračila že plačanega zneska za razstavni prostor.

3. Preklic dodelitve prostora

Prireditelj ima pravico zavrniti prijavo oz. razveljaviti izdano potrdilo iz točke 7 te prijave in pogodbe v primerih:

 1. če je razstavljavec v času prijave v poravnalnem, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
 2. če ima prireditelj do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih prireditev,
 3. če predmeti, ki naj bi bili razstavljeni na prireditvi, ne ustrezajo temi prireditve.

4. Odpoved prijave in pogodbe

4.1 Odpoved prijave in pogodbe s strani razstavljavca

V primeru, da razstavljavec to prijavo in pogodbo odpove, se obveže plačati:

 • Prijavnino in obvezni vpis v katalog, če to prijavo-pogodbo odpove 10 dni po potrditvi s strani prireditelja,
 • 50 % cene naročenih storitev, če to prijavo-pogodbo odpove od 30 do 15 dni pred pričetkom sejma,
 • 100 % cene naročenih storitev, če to prijavo-pogodbo odpove manj kot 15 dni pred pričetkom sejma.

Razstavljavec mora odpoved te prijave-pogodbe sporočiti pisno. Datum prejema pisne odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi.

4.2 Odpoved sejma v primeru višje sile

Pomurski sejem v primeru nenadne odpovedi sejma zaradi višje sile (odpoved sejma iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari, ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti, kot je npr. razglasitev epidemije), zagotovi prijavljenim razstavljavcem vračilo plačanih stroškov najema sejemskega razstavnega prostora po predračunu:
– vse plačane stroške, razen stroška prijavnine na sejem in stroška obveznega vpisa v katalog, v primeru odpovedi sejma pred pričetkom prireditve,
– sorazmerni del plačanih stroškov v primeru odpovedi sejma tekom prireditve.

Pomurski sejem v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljavcu ne bo povrnil stroška prijavnine na sejem in stroška obveznega vpisa v katalog, ampak bo v enakem znesku razstavljavcu zagotovil predstavitev v spletnem katalogu sejma.

Pomurski sejem v primeru odpovedi sejma zaradi višje sile razstavljavcu ne bo kril stroškov povezanih s pripravami razstavljavca na sejem, prav tako Pomurski sejem ne bo razstavljavcu kril stroškov postavitve in  opreme razstavnega prostora.

5. Prijavnina in obvezni vpis v katalog

Vsak razstavljavec je dolžan plačati prijavnino, vpis v katalog in na seznam razstavljavcev na spletni strani sejma s povezavo do spletne strani razstavljavca.Razstavljavec je dolžan do roka prijave dostaviti podatke o razstavnem programu. Če podatki ne bodo dostavljeni do roka prijave, bodo v dodatku kataloga navedene le generalije o razstavljavcu. Vpis razstavljavca v dodatek kataloga se šteje kot obvezni vpis v katalog. Podatki za obvezni vpis v katalog lahko zajemajo podatke o razstavnem programu. Prireditelj si pridržuje pravico do redakcije dostavljenega teksta.

Če vpis v dodatek kataloga zaradi prevelike zamude roka (20 dni pred prireditvijo) ni mogoč, je razstavljavec kljub temu dolžan poravnati celotni znesek, ki zajema prijavnino in obvezen vpis v katalog. Prireditelj si pridržuje pravico, da vsebino vpisa v sejemski katalog ustrezno skrajša in prilagodi, vendar ne odgovarja za morebitne napake.

6. Plačilo

Razstavljavec se obveže plačati naročene storitve navedene v prijavi in pogodbi A in B. Davke plača razstavljavec. Po dostavi podpisane prijave in pogodbe prireditelju prejme razstavljavec predračun, ki ga mora v celoti poravnati v navedenem roku. Po opravljeni storitvi, t.j. zadnji dan prireditve, izstavi prireditelj razstavljavcu račun. Razstavljavec ga je dolžan poravnati v valutnem roku. V primeru zamude roka plačila prireditelj zaračuna razstavljavcu še zakonite zamudne obresti. Razstavljavec lahko ugovarja računu v 8 dneh po njegovem prejemu. Če razstavljavec ugovarja samo za del računa, je nesporni del računa dolžan poravnati v roku in na način, ki je določen s to prijavo in pogodbo.

7. Potrditev prijave in pogodbe

Na podlagi plačanega predračuna izda prireditelj razstavljavcu potrdilo o dodeljenem razstavnem prostoru z lokacijo. Potrdilo je sestavni del prijave in pogodbe.

8. Termin in kraj prireditve

Če se mora prireditev časovno premakniti, skrajšati, podaljšati ali prostorsko premestiti, razstavljavci nimajo pravice odpovedati sodelovanja ali zahtevati povračila škode.

9. Tehnični pogoji

Razstavljavci morajo predložiti prireditelju osnutke (projekte) postavitve in opreme svojih razstavnih prostorov. Te osnutke (projekte) mora pred začetkom montaže potrditi prireditelj. V primeru, če namerava razstavljavec postaviti razstavni prostor višji od 2.5 m, mora za to pridobiti pisno soglasje prireditelja. Nameščanje propagandnih sporočil brez soglasja prireditelja ni dovoljeno. Razstavljavec mora takoj po opozorilu prireditelja odstraniti zapreke ali ovire oz. neprimerne konstrukcije. V nasprotnem primeru stori to prireditelj in razstavljavec nosi nastale stroške.

10. Stalne vstopnice za razstavljavce

Po potrditvi razstavnega prostora prejme razstavljavec za osebe na razstavnem prostoru pripadajoče brezplačne stalne vstopnice. Razstavljavcu pripadata za vsako prijavo dve stalni vstopnici za razstavljavce ter za vsakih 10 m2 notranjega razstavnega prostora oz. za vsakih 20 m2 zunanjega razstavnega prostora po ena, vendar skupaj največ 10 stalnih vstopnic. Pri nepravilnem ravnanju z vstopnicami si prireditelj pridržuje pravico do odvzema vstopnic.

11. Montaža, demontaža

Montaža in demontaža morata biti predhodno registrirani. Roke za montažo in demontažo, ki so navedeni v informacijah za razstavljavce, je potrebno dosledno upoštevati. Po končani demontaži mora razstavljavec razstavni prostor vzpostaviti v prvotno stanje.

Pri prekoračitvi termina za demontažo je prireditelj upravičen pospraviti razstavni prostor na stroške in riziko razstavljavca. V nasprotnem primeru je dolžan razstavljavec povrniti prireditelju vso nastalo škodo. Pri postavljanju in opremljanju razstavnih prostorov v času montaže in demontaže mora razstavljavec oz. njegov izvajalec upoštevati:

 • požarno-varnostne predpise,
 • druge tehnične predpise in standarde,
 • vse veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu,
 • splošne pogoje dela na sejmišču.

Razstavljavec ne sme pred koncem prireditve odstraniti razstavnih predmetov (eksponatov) z razstavnega prostora. Razstavni prostor sme razstavljavec predčasno zapustiti samo na podlagi pisnega dovoljenja prireditelja.

12. Jamstvo in zavarovanje

 • Prireditelj ne odgovarja za poškodbe, izgube ali odtujitve lastnine razstavljavca oz. njegovega izvajalca (razstavni predmeti, oprema in drugo), nastale zaradi tatvine, požara, nesreče ali kakršnegakoli drugega vzroka. Razstavljavec zavaruje razstavne predmete in drugo opremo na razstavnem prostoru na svoje stroške.
 • Razstavljavec se obvezuje, da bo na svojem razstavnem prostoru prisoten v času montaže in demontaže ter v delovnem času sejma in prevzema odgovornost za opremo in razstavljene eksponate.
 • Razstavljavec odgovarja za škodo ali nesrečo, ki jo povzroči prireditelju ali tretji osebi na razstavnem prostoru on sam ali njegovo osebje.
 • Prireditelj ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju sejmišča in parkirišča pustijo razstavljavci, njihovi uslužbenci ali pooblaščenci oz. njihovi izvajalci.
 • Za pomanjkljive vpise v sejemski katalog ni nobenega jamstva (npr. tiskarske napake, oblikovne napake, napačen prevod ali če vpisa ni itd.).
 • Razstavljavec ne sme oddati v podzakup dodeljenega razstavnega prostora ali propagandnega prostora oz. njegovega dela tretji osebi.

V primeru kršitve si prireditelj pridržuje pravico dodatno zaračunati razstavljavcu 100 % cene dodeljenega razstavnega oz. propagandnega prostora.

13. Predstavitve

Razstavljavec mora imeti za vse vrste predstavitev, ki jih bo opravljal na dodeljenem razstavnem prostoru, pisno dovoljenje prireditelja. Prireditelj je upravičen po že izdanem pisnem dovoljenju omejiti ali prepovedati predstavitve, ki povzročajo hrup, umazanijo, prah, uhajanje plinov oz. kako drugače ovirajo potek prireditve. Predstavitve lahko potekajo izključno na dodeljenem razstavnem prostoru razstavljavca.

14. Fotografiranje in risanje

Prireditelj ima pravico razstavne prostore in razstavljene predmete fotografirati, narisati ali posneti na filmski oz. video trak in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za splošno uporabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic. Brez odobritve prireditelja razstavnih prostorov ni dovoljeno fotografirati ali narediti njihove risbe oz. jih posneti, izjema je le lastni razstavni prostor.

15. Čiščenje sejmišča in razstavnega prostora

Prireditelj skrbi za čiščenje sejmišča in hojnic v halah. Čiščenje najetih razstavnih prostorov je dolžnost vsakega razstavljavca, po naročilu pa ga na stroške razstavljavca lahko prevzame prireditelj oz. od njega določene organizacije.

16. Zastavna pravica

Za vse še neporavnane terjatve prireditelja do razstavljavca ima prireditelj zastavno (pridržno) pravico do vsega na sejmišče prinesenega blaga (razstavni predmeti, oprema in druge stvari) razstavljavca. Zadržani predmeti so uskladiščeni na stroške in riziko razstavljavca. Če razstavljavec ne poravna odprte terjatve v 30 dneh po končani prireditvi, ima prireditelj pravico zadržano blago prodati in iz izkupička poravnati neplačano terjatev in ostale stroške, morebitno razliko pa nakazati v roku 15 dni od dneva prodaje razstavljavcu.

17. Sodišče

Prireditelj in razstavljavec bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je za rešitev spora pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni.